تکواندو

تشریح آخرین شرایط کیمیا برای المپیک، آیا علیزاده به توکیو می رسد؟

مهرو کمرانی در خصوص آخرین شرایط کیمیا علیزاده به خبرنگاران گفت: در شرایط فعلی نمی توان از او انتظار داشت که به تمرینات بازگردد. سیستم ایمنی بدن او بسیار ضعیف شده و تحت نظر پزشکان می باشد. به دلیل تزریقات و عوارض ناشی از داروها و همچنین برخی مسائل گوراشی...

25 بهمن 1398